DNA-masterplan Moorsele  | Denk mee over het Moorsele van morgen

De gemeente Wevelgem wil de leefkwaliteit van Moorsele versterken door in te zetten op een aangename, bereikbare en groene leefomgeving. Begeleid door een groep van ontwerpteams en met de steun van de provincie West-Vlaanderen wordt de komende maanden een toekomstplan voor Moorsele uitgewerkt. 

Bevraging bewoners Moorsele - mei 2021

Dank alvast om deel te nemen aan de digitale enquête. Een samenvatting van de resultaten van de bevraging vinden jullie terug in de landschapsbelevingskaart.

Ontwerpsessies - juni 2021

Op woensdag 23 juni werden in het OC De Stekke 3 ontwerpsessies georganiseerd voor een 20-tal bewoners van Moorsele. De foto's hieronder geven een impressie van die ontwerpsessies. Download hier het persartikel over de ontwerpsessies.
 

Ontwerp DNA-masterplan - september 2021

In de maand september wordt de laatste hand gelegd aan het DNA-masterplan.
Binnenkort kan je hier een eerste versie van het masterplan raadplegen. Er zal ook ruimte zijn om bedenkingen en suggesties te formuleren.
Op dinsdag 26 oktober om 20u wordt het DNA-masterplan en de toekomstwandeling voorgesteld en toegelicht in OC De Stekke. Alle geïnteresseerden zijn welkom. Inschrijven is verplicht en kan vanaf eind september via deze webpagina.

  inspraakmoment inwoners Moorsele
  inspraakmoment inwoners Moorsele
  Banner masterplan moorsele 2021

  Informatie DNA-Masterplan Moorsele

  Dorpen in West-Vlaanderen ondervinden sterke veranderingen die vaak gepaard gaan met functie- en identiteitsverlies. Denk maar aan het wegtrekken van middenstand en openbare diensten, de ontwikkeling van appartementsblokken, eerder banale woonuitbreidingen, sterke vergrijzing,…. Om dorpen weerbaar en leefbaar te houden is het noodzakelijk om hun ruimtelijke structuur als aangename woonomgeving en identificatiepunt te versterken. De provincie wil lokale besturen ondersteunen om ontwikkelingen in de kleine dorpskernen in goede banen te leiden. De opmaak van het masterplan voor de kern van Moorsele kadert binnen deze grotere ambitie van de provincie West-Vlaanderen om via het traject ‘DNA van het dorp’ in te zetten op gerichte versterking van dorpen in een landelijke context als woonplek. 

  Ook het dorp Moorsele staat voor grote uitdagingen. Voor Moorsele zitten deze uitdagingen in volgende 3 ambities vervat;
  •    Moorsele als klimaatrobuuste dorpskern (aandacht voor wateroverlast en -schaarste, vergroenen en ontharden, een biodivers landschap tot in de kern van het dorp, de connectie met de omliggende open ruimte,…) 
  •    Moorsele als verbonden dorpskern (ontwikkelingsprincipes voor de realisatie van o.a. trage wegen, een kwaliteitsvolle publieke en groene ruimte,… en een veilige aansluiting van invalswegen op dit trage wegennetwerk,…)
  •    Moorsele als levendige dorpskern (publieke functies en handelsapparaat, aandacht voor verschillende doelgroepen, een kwalitatieve dorpsrand,…)

  Het masterplan moet dienen als kader voor toekomstige ontwikkelingen en omarmt hierbij de identiteit en eigenheid van het dorp in relatie tot het omliggende landschap.

  Traject

  De bevraging is onderdeel van een traject die in 2021 wordt doorlopen en moet uitmonden in een DNA-masterplan (d.i. een toekomstplan voor Moorsele). Dit traject behelst 3 grote fasen.
   
  •    ANALYSE - VERKENNING (april - mei 2021)
  In deze eerste fase In gaat het onderzoeksteam na welke DNA-strengen voor het dorp bepalend kunnen zijn, door het ‘genetisch materiaal’ te onderzoeken: ontwikkelingsgeschiedenis, activiteiten, regionale ligging, demografie, ontsluitingen, bestaande ruimtelijke plannen en visies, aanwezig en verdwenen erfgoed. Maar evenzeer via een oline bevraging van de bewoners dat uitmondt in een landschapsbelevingskaart.
   
  •    ONTWERPWEEK (juni - juli 2021)
  Daarna wordt een ontwerpweek georganiseerd waarbij lokale ambtenaren, experten, het gemeentebestuur, maar ook de bevolking wordt betrokken tijdens een aantal participatieve momenten. De analyse en de ontwerpweek moeten uiteindelijk uitmonden in een gedragen ontwerp-masterplan voor het dorp.  
   
  •    DNA-MASTERPLAN (augustus - oktober 2021)
  Het ontwerp-masterplan wordt in een laatste fase verder uitgewerkt tot een hanteerbaar en bruikbaar masterplan voor het dorp Moorsele. 

  Trajectbegeleiding

  Het multidisciplinair onderzoeksteam getrokken door het stedenbouwkundig studiebureau Atelier Romain en ondersteund door het landschapsbureau Forest, het consultancy bureau Endeavour en de mobiliteitsexpert Traject zal samen met bewoners, bestuurders en experten een toekomstvisie opmaken voor Moorsele. Deze toekomstvisie wordt gebaseerd op het DNA van het dorp dat afgeleid wordt uit enerzijds de analyse van de ruimtelijke systemen en anderzijds uit de beleving van het dorpslandschap. Daarbij ligt de nadruk op het versterken van de eigenheid van het dorp. Voor Moorsele wordt hierbij extra ingezet op klimaatrobuustheid, kwaliteitsvolle publieke (groene) ruimte, een zacht netwerk en de connectie met het groenblauw netwerk en de open ruimte rondom