Campus Deken Jonckheere

grondplan masterplan Wevelgem

Introductie | Masterplan centrum Wevelgem

Het straatbeeld van de Deken Jonckheerestraat telt momenteel heel wat verhardingen, parkeerzones, verharde speelplaatsen en
opritten. Het masterplan voor het centrum van Wevelgem, dat in juni 2018 aan het brede publiek werd voorgelegd, stelt voor om de straat te knippen en er een aantrekkelijke groene campusomgeving te creëren voor de omliggende scholen, jeugdbewegingen, het woonzorgcentrum en andere (publieke) functies.

Die Campus maakt deel uit van een groene corridor die dwars door Wevelgem loopt, van oost naar west. Een verbinding voor zachte weggebruikers (voetgangers en fi etsers) én een ecologisch lint met ruimte voor groen en water. Die corridor (oost-west) wordt via de Campus aangesloten op het bestaande Cultuurpad (noord-zuid). Op die manier krijgt de Campus een directe verbinding met het centrum, het gemeentepark én de Leievallei.

Bovendien komen alle publieke functies in het centrum zo aan de groene corridor te liggen, waardoor ze bereikbaar worden voor zachte weggebruikers via een aangename, groene as.

Traject

Begin 2020 ging het onthardingsproject van start met verkennende gesprekken met alle betrokken actoren. Met hun feedback gingen de experten in juni-juli 2020 aan de slag tijdens een eerste ontwerpworkshop. Het resultaat was een schetsmatige aanzet voor een geïntegreerd inrichtingsplan, die in september en oktober deel uitmaakte van een breed participatie- en  communicatietraject.

  • De jongeren en kinderen uit de omgeving werden betrokken via vier afzonderlijke werksessies.
  • Ook met de ouderen en met de bewoners van de Deken Jonckheerestraat gingen we in gesprek.
  • Met de actoren op de site zelf werd via bilaterale gespreken en collectieve sessies intensiever overlegd.
  • Tot slot werd ook de brede bevolking geïnformeerd en geraadpleegd, via een online bevraging en een maquette in de bibliotheek.

De verzamelde feedback werd tijdens de tweede ontwerpworkshop uitvoerig  besproken. Op basis daarvan werden de plannen aangepast en de landschapsarchitecten van Studio Basta en het technische bureau Demey verfijnden ze tot een voorontwerp.

Van 1 mei tot 6 juni 2021 krijgt iedereen de kans om te reageren op dat voorontwerp. Via www.inspraak.wevelgem.be kan je alvast jouw mening kwijt! Na 6 juni 2021 worden de plannen verder uitgewerkt en de nodige vergunningsaanvragen ingediend. Van zodra die goedgekeurd zijn, kan de aanleg van een aantrekkelijke, groene campusomgeving beginnen! En dat willen we op 1 mei 2022 samen vieren op het (uitgestelde) onthardingsfestival.

tijdslijn van het traject

Inrichtingsplan Campus Noord

Bij de opstart van het onthardingsproject werd tijdens de eerste gesprekken geluisterd naar de wensen van de actoren uit de directe omgeving. Zo uitte de basisschool (SPW basis) de ambitie om het huidige gebouw (SPW kleuter) te vervangen door een nieuwe kleuterschool, en ontvouwde woonzorgcentrum Sint-Camillus de plannen om 90 kamers te vernieuwen. Het Sint-
Pauluscollege (SPW secundair)
bouwt een nieuwe derde graad uit en heeft nood aan bijkomende ruimte. Tot slot moet er voor beide scholen een nieuwe gedeelde sporthal komen, ter vervanging van de bestaande.

alle actoren op de site

In die context zal de gemeente samen met het Sint-Pauluscollege het klooster van de Zusters van Liefde aankopen. Met deze actoren ten noorden van de Deken Jonckheerestraat wordt nauw samengewerkt. De antwoorden op hun vragen en wensen worden gebundeld in het gezamenlijke inrichtingsplan Campus Noord. Daarbij wordt over eigendomsgrenzen onderzocht hoe de verschillende functies het slimst ingeplant kunnen worden. Het is de bedoeling om samen op zoek te gaan naar synergieën,
multifunctionele voorzieningen, en zo veel mogelijk ontharding.

Een eerste ontwerpworkshop met experten resulteerde alvast in een schetsmatige aanzet voor het inrichtingsplan Campus Noord, dat samen met het inrichtingsplan voor het onthardingsproject in de zomer van 2020 aan het publiek werd voorgesteld.
In nauw overleg met de betrokken actoren worden die eerste schetsen verder verfijnd, om zo tot een plan te komen dat door iedereen gedragen wordt. Ook zaken zoals de fasering en subsidiemogelijkheden worden onderzocht en in een  samenwerkingsovereenkomst gegoten, zodat de verschillende partijen het inrichtingsplan gezamenlijk kunnen realiseren.

Krijtlijnen

Het voorontwerp legt de grote krijtlijnen van het landschapsontwerp vast in 9 basisprincipes. Het is een eerste aanzet voor het  uiteindelijke uitvoeringsplan die later verfijnd zal worden (materialen, planten, zitelementen …).

👇 Klik op de foto's hieronder om meer te weten te komen over de principes 👇

Geen zin om te lezen, je kan ook luisteren naar een beknopte voorstelling van dit voorontwerp

Geef je mening!

Campus Deken Jonckheere en het onthardingsproject zijn een onderdeel van het Masterplan centrum Wevelgem.